Het huishoudelijk reglement van Wielervereniging “Uden­ -Veghel” gevestigd te Uden

LIDMAATSCHAP.
Artikel 1: Soorten leden.
Licentiehouders, leden die de wedstrijdsport beoefenen met een licentie van de KNWU.
Begunstigers zijn de leden die de vereniging steunen met een jaarlijkse donatie van tenminste € 25.00.
Leden van verdiensten en Ere leden.

Artikel 2: Aanmelding.
Zij die lid wensen te worden dienen zich schriftelijk aan te melden bij de secretaris van de vereniging.
Personen beneden de 18 jaar laten deze aanmelding vergezeld gaan van een akkoordverklaring van de
wettelijke vertegenwoordiger. Het lidmaatschap loopt altijd van 1 januari tot 31 december.

Artikel 3: Toelating.
De nieuwe leden worden na goedkeuring door de algemene ledenvergadering definitief toegelaten.
Over de toelating in de categorieën als bedoeld in artikel 1 worden de KNWU reglementen gevolgd.
Leden van verdiensten en ereleden worden op voorstel van het bestuur of op voorstel van tenminste vijf
stemgerechtigde leden benoemd door de algemene vergadering, met meerderheid van 2/3 der geldig
uitgebrachte stemmen.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.
Artikel 4:
Het lidmaatschap eindigt door:
a) overlijden van het lid;
b) opzegging door het lid;
c) royement.

Artikel 5: Opzegging.
Opzegging van het lidmaatschap geschiedt door schriftelijke mededeling aan de secretaris.
Het betrokken lid blijft contributie-plichtig tot het einde van het betreffende kalenderjaar.
In speciale gevallen kan het bestuur anders beslissen.
Overschrijving naar een ander vereniging is slechts mogelijk indien de kleding is ingeleverd
en alle financiële verplichtingen aan de vereniging zijn voldaan.

Artikel 6: Royement.
Royement vindt plaats door het bestuur indien een lid na schriftelijke aanmaning door het bestuur
3 maanden of meer nalatig is in het voldoen aan zijn geldelijke verplichtingen of indien het lid de belangen van de vereniging in woord of daad heeft geschaad.

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN.
Artikel 7: Mutaties.
Mutaties dienen uiterlijk binnen 8 dagen aan de secretaris te worden doorgegeven.

Artikel 8: Voorstellen, wensen en klachten.
Alle leden hebben het recht voorstellen, wensen en klachten bij het bestuur in te dienen.
Het bestuur is verplicht deze zo spoedig mogelijk te behandelen c.q. te onderzoeken en het
betrokken lid hieromtrent mededeling te doen.

Artikel 9: Schade.
Ieder lid is verplicht de door hem aangebrachte schade aan eigendommen van de vereniging of
aan bij de vereniging in gebruik zijnde eigendommen van derden te vergoeden.

Artikel 10: Activiteiten.
Kienen:
Alle licentiehouders m.u.v. de jeugd en nieuwelingen zijn verplicht volgens een door het bestuur
opgesteld rooster ondersteuning te leveren bij organiseren van het kienen. De ondersteuning bestaat
uit het op de betreffende woensdagavond aanwezig zijn, helpen bij het afbouwen van de zaalopstelling
en de prijzen te verdelen.
Loterij:
Ieder lid wordt geacht één boekje loten te verkopen, ter ondersteuning van WV Uden.
Licentiehouders:
Licentiehouders worden geacht deel te nemen aan activiteiten die door WV Uden worden
georganiseerd, voor uitstraling naar de sponsors.

Artikel 11: Kleding.
De leden zijn verplicht de wedstrijden en door de club georganiseerde trainingen in de door de
vereniging ter beschikking gestelde kleding te rijden. Verzoeken om dispensatie dienen schriftelijk bij
het bestuur te worden ingediend.

BESTUUR.
Artikel 12: Samenstelling.
De vereniging wordt geleid door een uit minimaal 6 personen bestaand bestuur, te weten:
een voorzitter
een secretaris
een penningmeester
3 bestuursleden

Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.
Commissies:
Technische zaken
Jeugdcommissie
Evenementencommissie
Sponsoring
De voorzitters van de commissies brengen verslag uit bij het bestuur.

Artikel 13: Benoeming.
De bestuursleden worden gekozen door de algemene vergadering. In geval van tussentijdse
vacatures is het bestuur bevoegd tot een tijdelijke benoeming over te gaan. De benoeming is van kracht
tot de eerstvolgende algemene vergadering.

Artikel 14: Bestuursvoordracht.
Zowel de leden als het bestuur zijn bevoegd tot aan de algemene vergadering kandidaten voor
bestuursfuncties naar voren te brengen. De kandidaatstelling van de leden dient vergezeld te gaan van de namen van 5 stemgerechtigde leden die de kandidaatstelling steunen. De kandidaten dienen een verklaring op te stellen dat zij een eventuele benoeming aanvaarden.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN.
Artikel 15:
De algehele leiding van de vereniging berust bij het bestuur. De dagelijkse gang van zaken is in handen
van het dagelijks bestuur.

Artikel 16: Voorzitter.
De voorzitter heeft ondermeer de volgende taken en bevoegdheden:
a) algemene leiding van het bestuur;
b) toezicht op bestuursleden en commissies;
c) handhaving van reglementen en besluiten;
d) leiden van leden- en bestuursvergaderingen.

Artikel 17: Secretaris.
De taak van de secretaris bestaat onder andere uit:
a) verzorgen van correspondentie,
b) verzorgen van de ledenadministratie;
c) verzorgen van de notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen;
d) het maken van het jaarverslag.

Artikel 18: Penningmeester.
De taak van de penningmeester bestaat uit voornamelijk uit:
a) het beheer en administratie van de gelden van de vereniging;
b) het doen van uitgaven binnen het kader van een goedgekeurde begroting;
c) de invordering van o.a. contributies en donaties;
d) het maken van een financieel jaarverslag en een begroting.

Artikel 19: Vervanging voorzitter.
Bij afwezigheid van de voorzitter neemt een van de andere leden van het dagelijks bestuur zijn taak waar.
Het betreffende lid treedt hierbij geheel in de rechten en plichten van de voorzitter.

Artikel 20: Ontheffing uit de functie van bestuurslid.
Bestuursleden die door woord, geschrift en/of daad in strijd handelen met de belangen van de vereniging kunnen op met redenen omkleed voorstel van de overige bestuursleden, tot ontheffing van hun functie worden voorgedragen.
De aldus voorgedragen bestuurslid heeft het recht zich op de vergadering waarop het voorstel wordt behandeld mondeling dan wel schriftelijk te verdedigen. Bij ontheffing van een bestuursfunctionaris dient tenminste 2/3 van de bestuursleden zich vóór het voorstel uit te spreken.

COMMISSIES.
Artikel 21: Algemeen.
Indien het bestuur dit wenst kan zij zich in haar taken laten bijstaan door een of meer door haar
in te stellen commissies. Ook de algemene vergadering heeft het recht commissies met een bepaalde taak in te stellen.

Artikel 22: Kascommissie.
Door de algemene vergadering dient ieder jaar een kascommissie benoemd te worden. Deze commissie brengt aan de algemene vergadering verslag uit over het financieel beheer van het bestuur gedurende het verenigingsjaar. De kascommissie bestaat uit 3 stemgerechtigde leden die geen bestuurslid zijn, waarvan slechts één lid herkiesbaar is.

VERGADERINGEN.
Artikel 23: Algemeen.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen: a) commissievergaderingen
b) bestuursvergaderingen
c) algemene vergaderingen

Artikel 24: Commissievergaderingen.
Commissievergaderingen worden gehouden indien dit wenselijk of noodzakelijk is. Besluiten kunnen
slechts genomen worden indien tenminste de helft van het aantal commissieleden aanwezig zijn.
De voorzitter van de vereniging heeft uit hoofde van zijn functie het recht commissievergaderingen bij
te wonen en het woord te voeren. Alle commissieleden en de voorzitter van de vereniging dienen
uiterlijk 2 x 24 uur voor een vergadering een oproep te ontvangen.

Artikel 25: Bestuursvergaderingen.
Minstens 1 x per maand vindt een bestuursvergadering plaats. Besluiten kunnen slechts genomen
worden indien tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is. Alle bestuursleden dienen
uiterlijk 2 x 24 uur voor een vergadering een oproep te ontvangen.

Artikel 26: Algemene ledenvergadering.
Jaarlijks wordt in de maand februari een algemene ledenvergadering gehouden. Op de agenda van
deze vergadering dienen tenminste de volgende punten voor te komen:
a) notulen van de vorige algemene vergadering;
b) verslag van het bestuur over de activiteiten in het verenigingsjaar;
c) financieel verslag en indiening van een begroting;
d) verslagen van de afdelingen/commissies;
e) verkiezing nieuwe leden in vacatures in het bestuur.

Artikel 27:
Het bestuur is ten alle tijden bevoegd een algemene vergadering bijeen te roepen. Het bestuur is op
schriftelijk verzoek van tenminste 5 leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering
op een termijn van niet langer dan vier weken.

Artikel 28:
Een oproep tot bijwoning van een algemene vergadering wordt tenminste 8 dagen voor de vergadering
aan de leden toegezonden en dient vergezeld te zijn van de agenda van de vergadering. In buitengewone gevallen ter beoordeling van het bestuur kan deze termijn tot 48 uur worden teruggebracht.

STEMMINGEN.
Artikel 29:
Stemgerechtigd zijn alle toegelaten leden.
Van de jeugdleden heeft een ouder één stem.

Artikel 30:
Stemmingen over personen zijn schriftelijk, de overige stemmingen zijn mondeling.

Artikel 31:
Voor zover niet uitdrukkelijk anders bepaald worden in alle vergaderingen de besluiten genomen
met gewone meerderheid van stemmen.
Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij stemming over personen beslist het lot.

Artikel 32:
Onder stemmen worden in dit reglement verstaan het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
Ongeldig zijn onduidelijke stemmen en blanco stemmen, bovendien bij schriftelijke stemmingen de
stemmen die meer bevatten dan de naam van de kandidaat.

MIDDELEN.
Artikel 33:
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a) contributies en kledinggeld van leden;
b) bijdragen van begunstigende leden;
c) inkomsten uit wedstrijden;
d) bijdragen van overkoepelende organen, overheid en bedrijfsleven;
e) toevallige baten.

Artikel 34:
De hoogte van de contributie wordt per jaar bij de begroting door de algemene vergadering vastgesteld.

Artikel 36:
Bestuursleden; leden van verdiensten en ereleden zijn vrijgesteld van contributiebetaling.

Artikel 37:
Het bestuur kan in bijzondere gevallen, zulks ter harer beoordeling, de contributie van een lid tijdelijk verlagen.

TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN.
Artikel 38:
De wedstrijden worden gereden volgens de reglementen van de Koninklijke Nederlandse Wieler Unie (K.N.W.U.).

Artikel 39:
Bij wedstrijden is men verplicht te verschijnen in het officiële tenue van de vereniging.
Wanneer men niet kan trainen of deelnemen aan een aangemelde wedstrijd dient men zich bij de desbetreffende organisatie of trainer af te melden. Er wordt getraind volgens afspraak trainer.

Artikel 40:
Samenstelling van ploegen voor klassiekers en buitenlandse wedstrijden geschiedt door het bestuur,
tenzij het bestuur dit delegeert aan de trainer.

Artikel 41:
Onderhandelingen en/of besluiten over wedstrijden kunnen uitsluitend worden gevoerd respectievelijk
genomen door het bestuur of haar vertegenwoordiger.

SLOTBEPALING.
Artikel 42:
De kleuren van het officiële tenue van de vereniging zijn oranje, groen en wit.

Artikel 43:
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december het jaar.

Artikel 44:
Alleen al het feit van hun toetreding verklarende leden zich te onderwerpen aan het huishoudelijk reglement, alsmede aan alle regels welke door het bestuur en de commissies binnen de grenzen van hun bevoegdheden zijn vastgesteld.

Artikel 45:
De vereniging draagt geen verantwoordelijkheid voor eigendommen van welke aard ook, van
leden en derden. Evenmin is zij verantwoordelijk voor lichamelijk letsel, aan leden of derden,
overkomen tijdens reizen in verenigingsverband en verblijf op wedstrijdterreinen.

Artikel 46:
Het feit dat in reglementen steeds mannelijke functionarissen zijn genoemd, sluit het feit dat een dame lid kan zijn van de vereniging geenszins uit.

Artikel 47:
Wijzigingen van dit huishoudelijk reglement kunnen slechts geschieden door de algemene vergadering met een meerderheid van tenminste 2/3 van de geldige uitgebrachte stemmen.

Artikel 48:
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Aldus opgemaakt en vastgesteld te Uden op 2003